BAKGRUNN

AiR TRÆNA

10487303_10152581993946078_1154197565587617194_n

Bakgrunn (sorry,  only in Norwegian)

Træna har etter årene fått ett brett nettverk av kulturaktører som virker innenfor mange forskjellige felter. Der er flere som er dypt engasjert i samfunnet og som ser Træna og Nordland som en interessant plass for å etablere kulturell virksomhet, temporært eller varigt. Træna vil  ivareta disse personer og deres kompetanse, som kan være en ressurs i utviklingen av samfunnet, og i posisjoneringen av øygruppen som en kulturell node i Nordland. Vårt Artist in Residence ble etablert i juni 2015, hvor gratis opphold kunne tilbys i en av de nye boligene. Kulturaktører og kunstnere eller andre kreative personer får gjennom ordningen sjansen å prøve øy-livet på Træna.

Træna er et åpent samfunn som ønsker idéer, mennesker og prosjekter velkommen. Besøk beriker, uansett om det er kortvarige innsatser eller leder til varige relasjoner.

Kort beskrivelse av prosjektet

Tiltaket innebærer å  etablere et AIR TRÆNA der kunstnere/kulturaktører og andre profesjonelle tilbys muligheten til opphold på Træna i 1-3 måneder med gratis bolig. I gjengjeld bidrar residenten med noen typer av kreativ produksjon som vil komme samfunnet Træna til gode.

 

Formålet med  AiR TRÆNA er å:

– ivareta Trænas potensial som kulturell node i Nord-Norge

– bidra til kulturelle avtrykk av høy kvalitet som skjer lokalt

– sette Træna og Nordland på det internasjonale kunst- og kulturkartet

– øke bolyst gjennom å tilby kunstnere og andre til å prøve livet på Træna under en begrenset tid

 

Effekter

Med AiR Træna ønsker vi å bli en interessant og kjent kulturell node som gjør Træna og Nordland attraktiv før kunstnere/kulturaktører/kreatører fra ett brett felt. Vi vil at kulturaktivitet skal skje under hele året, hvilket kan skape en bedre grunn før opplevelsesnæringen og økt bolyst. Men det kan også gi helt andre ringvirkninger som vi ikke nødvendigvis forestiller os på forhånd. AiR TRÆNA vil ivareta det brede nettverk av kulturaktører som gjennom festivalen allerede er kjent med stedet. Men ønsker også å tiltrekke helt nye krafter, som ikke har tidligere erfaring av øyen.  Med tiltaket håper vi å skape økt bolyst da flere gis mulighet til å prøve å bo og virke på Træna. At andre mennesker ser at det går an å bo på ei øy i Nordland og drive spennende prosjekter kan også inspirere flere til lignende satsinger. Vi ønsker også at våre barn og unge som vokser opp på Træna får møte mange ulike mennesker i løpet av året, og være med om små og store prosjekter med ulike nedslagsfelt. Det å vokse opp, og bo på en liten øy kan være minst like kreativt som å vokse opp eller bo i byen.

Målgruppe

Den primære målgruppen før medvirkende i AiR TRÆNAs oppstart er kulturutøvere som enten allerede har en relasjon til Træna eller som er helt ukjente med stedet. Medvirkende kan variere fra Norge, fra øvrige Skandinavia, eller resten av verden. Sekundær målgruppe er personer med andre profesjoner en kultur, og som vil bruke oppholdet på Træna for profesjonell produksjon/forskning/eller annet prosjekt som kan bidra til lokalsamfunnet, men også til resten av verden. Medvirkende aktører skal gjennomføre en produksjon som retter seg mot et publikum, enten innenfor oppholdstiden, eller snart etterpå. Produksjoner kan være av varierende art, f.eks. utstilling, radiofremstilling, seminar, publikasjon, tekst, scenisk tolkning eller et produkt.

Valget av kulturaktører som gis plass som resident velges av en urvalgsgruppe sammensatt av personer fra Træna kommune, Helgelands Museum, Trænafestivalen og evt. flere. Typer av residenter skal variere sådan at kunstart og bidrag til lokalsamfunnet blir av forskjellig art. Residentens interesse for involvering av lokalsamfunnet og deltakelse i regionale sammenheng tas hensyn til i utvalg.

 

Organisasjon

AiR TRÆNA er et lokalt residenssentra på Træna, som primært drives i samarbeid mellom kommunen, Trænafestivalen og Helgelands Museum, dertil kommer ressursgruppen for Utviklingsprosjektet Tenk Træna hvor privat næringsliv og fylkeskommunen er representert.  Oppstarten organiseres innenfor kommunens eierskap, men målsettingen er å etablere en selvstendig organisasjon etter hvert.

 

Prosjektledelse: Træna kommune, utviklingssjef Moa Bjørnson Ansvar; fremdrift og overordnet ansvar for AiR TRÆNA.

Utvalgsgruppe: Træna kommune, Helgelands museum, Trænafestivalen, samt representanter fra Utviklingsprosjekt Træna. Ansvar; ansøkningsvurdering, utvalg, støtte, markedsføring, evaluering og planering.

Mentor/kontaktperson til residensdeltakere utpekes av utvalgsgruppen basert på søkerens fokusområde. Ansvar, hjelp med praktiske ting, kontakter og støtte under oppholdstiden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s